תנאי שימוש באתר האינטרנט

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה

כללי
תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר superget.co.il ("האתר"), המופעל על ידי סופרגט (להלן: "המפעילה"), בכל הנוגע לשימוש באתר, כולל כל כלי המערכת תחת האתר. אנא קראו את תנאי השימוש בעיון, לפני תחילת השימוש באתר האינטרנט, ו/או לפני ביצוע תשלום למפעילה.

על ידי כניסתך לאתר המפעילה, ותחילת השימוש בו, ובפרט על ידי שימוש בשם המשתמש ובסיסמא שלך, ו/או על ידי הזמנת שירות במסגרת האתר, המשתמש מאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש האלה, וכי הוא מסכים להיות כפוף להם. כמו כן, במידה שאתה נכנס לאתר ו/או מזמין שירותים כנציגה של חברה, הינך מצהיר כי אתה מוסמך לייצג את החברה בהתקשרות זו, ולחייבה בהתאם לתנאי הסכם זה. במידה שאינך מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר, ולא לבצע דרך האתר הזמנות כלשהן (בין בתשלום ובין בחינם).

 

 1. האתר הינו אתר המספק שירותי מידע עסקי, בדבר מחירונים של רשתות מכירה שונות (בשלב ראשון רשתות מזון, אך יתכן שהשירותים יורחבו בהמשך). כמו כן, עשוי האתר לספק שירותי תוכן נוספים, ובכלל זאת דו"חות מידע עסקי, סקרי שוק, ניתוחי שוק, וכד'.
 2. במסגרת פעילותו, מאפשר האתר לכל גולש להזמין קבצי מידע הכוללים את תכני האתר המפורטים לעיל. לצורך ביצוע הזמנות קבצי מידע כאמור לעיל, יצטרך הגולש לרכוש "חבילות מידע" מאת המפעילה, תמורת תשלום כמפורט בהמשך תקנון זה.
 3. בנוסף, מאפשר האתר למשתמשים להעלות מידע לאתר, לכתוב מאמרים בתחומי פעילותו של האתר, להגיב למאמריהם של כותבים אחרים, להעלות שאלות, וכו' (להלן: "תכני גולשים"). הצגת תכני גולשים אלה למשתמשים אחרים יכול שתיעשה בחינם או בתשלום.
 4. למען הסר ספק, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים נוספים במסגרת האתר, ו/או לגרוע שירותים מסויימים.
 5. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו, כי הוא קרא אותם במלואם,  וכי הוא מתחייב לפעול על פיהםאם אינך מסכים לתנאי האתר אינך רשאי להמשיך לגלוש ו/או להשתמש בו.
 6. על ידי הרישום ו/או הזמנת שירותים במסגרת האתר, הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להתקשר בהסכם זה, והינך מתחייב לציית לתנאיו. החברות באתר הינה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש באתר לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם, ו/או לאפשר לאחרים להזמין קבצי מידע במסגרת חבילות המידע ו/או השירותים אותן הזמנת במסגרת האתר.
 7. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תנאי הסכם זה מעת לעת, וההוראות המעודכנות יחייבו מרגע פרסום השינוי במסגרת האתר, ללא דרישה להתראה כלשהי. באחריות הגולש/משתמש להיכנס לדף זה מעת לעת בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 8. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

 

כניסה לאתר והרשמה

 1. נכון למועד זה, הכניסה לאתר אינה מחייבת הרשמה ו/או מסירת פרטים כלשהם. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. על אף האמור, השימוש בשירותי האתר, כמו גם הזמנת קבצי מידע כלשהם (בין התשלום ובין בחינם), יהיו כרוכים ברישום ובתשלום (אלא אם כן יצויין מפורשות אחרת) למפעילה, ו/או לגורמים אחרים הפועלים ו/או אשר יפעלו איתה בשיתוף פעולה.
 3. בעת ההרשמה לאתר תתבקש למסור פרטים אישיים מסוימים, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. מובהר בזאת, כי אין כל חובה למסור פרטים אלה, אך מסירתם מהווה תנאי לצורך הזמנת שירותי האתר. קבצי המידע אותם תזמין במסגרת האתר יישלחו אך ורק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה תציין במסגרת הרשמתך (ואשר אותה תוכל להחליף מעת לעת, בהודעה למפעילה). יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, והמשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר. כל מסירת פרטים אישיים בהרשמה לאתר תיעשה על דעת הנרשם וביוזמתו הבלעדית.
 4. האתר ישמור את המידע במאגר המידע של האתר, וינקוט באמצעים נאותים לשמירה על פרטיות הנרשמים והמידע הנמסר (כמפורט בפרק ה"פרטיות" להלן).
 5. במסירת המידע, הנרשם נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר מידע שינוהל/מנוהל על ידי האתר / המפעילה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן כי האתר ישלח אליו חומר מקצועי ושיווקי, לרבות עדכונים, פרסומים, הודעות, סקירות, דו"חות והצעות שונות. כמו כן, נותן בזאת המשתמש את הסכמתו לעשיית שימוש במידע בידי כל אחד מגורמי המפעילה, ובידי צדדים שלישיים עימם תתקשר המפעילה.
 6. למען הסר ספק, המשתמש יימנע ממסירת ו/או מהכנסת פרטים של צד שלישי כלשהו לאתר המפעילה ו/או למאגרי המידע שלה (ובכלל זאת מסירת פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים, אמצעי תשלום, וכד'), זולת אם קיבל הסכמתו של אותו צד שלישי מראש. האחריות בגין מסירת מידע כאמור לידי המפעילה תחול על המשתמש בלבד.
 7. לאחר ביצוע ההרשמה לאתר, יבחר המשתמש סיסמא אישית, אשר תשמש אותו לצורך כניסות נוספות לאתר, לצורך זיהוי, ולצורך ביצוע פעולות וקבלת שירותים במסגרת האתר. האחריות לשמירת הסיסמא בסודיות מוטלת על המשתמש לבדו, והמפעילה לא תישא בכל אחריות במקרה של אובדן הסיסמא ו/או גילויה.
 8. המשתמש ימנע מכל צד שלישי לעשות שימוש באתר באמצעות הסיסמא שלו.
 9. המפעילה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להפסיק את פעילותה, ו/או להפסיק את פעילות האתר ו/או את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

 

שירותי האתר

 1. השירות הבסיסי המסופק על ידי האתר הינו מכירת קבצי מידע (API), הכוללים מידע אודות מחירי מוצרי מזון שונים בחנויות שונות ברחבי הארץ. יתכן שבעתיד יורחב השירות גם לרשתות ולחנויות נוספות, אשר אינן בתחום המזון.
 2. שירותים נוספים הינם כלי מערכת אינטרנטים יועדים למגזרים שונים כדי לבצע ניתוחי שוק ופעולות נוספות.
 3. המשתמש נושא באחריות לקלוט את הקבצים מהמפעילה, במתכונתם כפי שהיא, ולהטמיעם במסגרת הקוד שלו על פי הבנתו המקצועית. למשתמש לא תעמוד כל טענה כנגד המפעילה בגין סוג הקבצים, המבנה שלהם, גודלם, ו/או אי הצלחתו בהטמעתם.
 4. יצויין, כי מלוא המידע הכלול בקבצי המידע המוזמנים הינו מידע הנמסר על פי דין על ידי החנויות עצמן. לפיכך, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין רכיבי מידע חסרים, שגויים ו/או בלתי-מדוייקים.
 5. קבצי המידע המוזמנים יכללו מידע אודות מחירי חנויות על פי פילוחים שונים שייבחרו על ידי המשתמשים, כגון: השוואת מחירי מוצרים דומים בחנויות שונות, השוואה בין רשתות מזון שונות, ו/או השוואת סלי מזון באזור גיאוגרפי מסויים. יצויין, כי יתקיים יחס ישיר בין כמות המידע הנשלחת למשתמש, לבין המחיר אותו ישלם המשתמש.
 6. עם כניסתו של המשתמש לאתר, יוצג לפניו תפריט, אשר יאפשר לו לבחור את הפרטים אותם הוא מבקש להזמין במסגרת קובץ המידע.
 7. לאחר בחירת הנתונים המבוקשים, ובכפוף להכנסת פרטי אשראי של המשתמש, יישלח קובץ המידע המבוקש לכתובת הדוא"ל אותה ציין המשתמש במסגרת הרשמתו לאתר. יצויין, כי גודל הקובץ יימסר למשתמש רק לאחר משלוח קובץ המידע.
 8. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג הקבצים הנשלחים על ידה, ו/או את מבניהם, בכל זמן שהוא, ומכל סיבה שהיא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין זה.
 9. בנוסף לאמור לעיל, תהיה רשאית המפעילה להציע שירותים נוספים במסגרת האתר, כגון:
 1. מתן אפשרות למשתמשים לבצע הזמנות קבצי נתונים על פי הזמנה אישית מותאמת.
 2. מכירת סקרי שוק שונים.
 3. מכירת דו"חות מידע עסקי.
 4. מכירת גישה למאמרים שונים אשר יכול שיעניינו את מנהלי העסקים.
 5. מכירת חבילות פרימיום שונות.
 6. מכירת מערכות ניתוחי מידע שונות.
 7. מתן שירותים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
 1. המפעילה תהא רשאית, ואף עשויה מעת לעת, לשלוח למשתמשיה הרשומים מודעות ו/או הודעות דוא"ל לתיבת הדוא"ל של המשתמש, ובהן עדכונים אודות שירותי האתר, שירותים חדשים, מבצעים והנחות, וכד'. המשתמש מסכים בזאת לקבלת דיוור זה, ומבין שהמפעילה אינה אחראית לכלל התכנים המפורטים בו (ובפרט ככל שמדובר בתכני צדדים שלישיים).
 2. השימוש בחלק משירותי האתר עשוי לדרוש הסכמה של הגולש לתנאי שימוש נוספים, כפי שיפורט ביחס לכל שירות.
 3. מובהר כי המפעילה רשאית לעדכן את תעריפי השימוש ו/או ההרשמה לאתר ו/או לשירותים ספציפיים בו, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש או הסכמת המשתמש. 
  הודעה על עדכון התעריפים ומועד כניסתם לתוקף, תפורסם באתר, או לחילופין תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני או הטלפון הנייד של המשתמש שפרטיו נמסרו על ידו ברישום.
 4. למען הסר ספק, המפעילה שומרת על זכותה לדרוש תשלום בגין כל אחד משירותי האתר.

 

השימוש באתר

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של  האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה במפעילה ו/או בצדדים שלישיים.
 2. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, וכד' של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 3. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע במפעילה או במשתמשים אחרים או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה לצרוך שירותים הניתנים באתר, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם.
 4. המשתמש מתחייב להימנע מלנסות לדלות מידע ו/או קבצי מידע ו/או תכנים אחרים מתוך האתר, בלא אישורה המפורש של החברה (בין אם מדובר בתכנים של החברה, ובין אם מדובר בתכנים של צדדים שלישיים המוצגים על גבי האתר).
 5. המשתמש מתחייב להימנע מלשלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או המפעילה לא אישרו קבלתם. 
 6. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ו/או על משתמשיו ו/או על גולש האתר (בין אם הם רשומים באתר ובין אם לאו), לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, לרבות  בתכני המשתמשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר.
 7. כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 8. המשתמש מתחייב ליידע את המפעילה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
 9. המפעילה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה ו/או תוכן ו/או פרסומת שנכנסים לאתר, לפי שיקול דעתה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר, לערוך ולשנות אותו בכל עת.
 10. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתו לאתר של משתמש כלשהו במקרה של הפרות חוזרות של האמור לעיל.
 11. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתו של משתמש לאתר או למערכות המידע הנלוות באופן מיידי מבלי צורך לספק הסבר למשתמש מדוע נקטה בצעד זה.
 12. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו של משתמש לצד שלישי כלשהו, ובכלל זאת לרשויות חקירה ו/או לגורמים פרטיים, בכל מקרה בו נחשד המשתמש בביצוע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.


תוכן משתמש   

 1. לענין פרק זה, "תוכן משתמש" פירושו כל תוכן המועלה לאתר על ידי המשתמש, ובכלל זאת תכנים עסקיים, מידע עסקי, מאמרים, שאלות, מידע אודות צדדים שלישיים, פרסומות, ו/או ביקורת ו/או תגובות ביחס למשתמשים אחרים באתר, וכל תוכן אחר אשר יעלה המשתמש לאתר, על פי שיקול דעתו ועל פי שיקול דעת האתר, בכל פורמט שהוא, ובמסגרת כל אחד משירותי ו/או פונקציות האתר.
 2. המפעילה אינה מתחייבת כי תאשר העלאת תוכן משתמש כלשהו לאתר, ו/או שתאפשר את הצגתו במקום כלשהו באתר.
 3. ככל שתחליט המפעילה על הצגת תוכן משתמש כלשהו באתר, תעמוד לה הזכות לגבות תשלום מיתר המשתמשים עבור הצפייה בתוכן האמור. לא יהיה בגביית תשלום כאמור כדי לזכות את מעלה התוכן בתשלום כלשהו, אלא ככל שיוסכם על כך מפורשות בין המפעילה לבין המשתמש – מעלה התוכן.
 4. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ואישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שיפרסם או שיציג באתר.
 5. המשתמש מתחייב, ביחס לכל תוכן משתמש, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור, וכי לא יעלה תכנים השייכים לצד שלישי ו/או אשר פוגעים בקניינו הרוחני של צד שלישי כלשהו, בלא הסכמתו של אותו צד. 
 6. המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע ביחס לצדדים שלישיים, וכי לא יעלה כל מידע אשר יש בו כדי לפגוע בכבודו, בפרטיותו ו/או בצנעת הפרט של צדדים שלישיים כלשהם.
 7. המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע אשר יש בו משום לשון הרע ו/או פגיעה בשמו הטוב של צד שלישי כלשהו, ובכלל זאת ספקי שירותים ו/או משתמשים אחרים המספקים שירותים ו/או מפרסמים תכנים ו/או מידע דרך האתר. כמו כן, יימנע המשתמש מגילוי סודות מסחריים של צד שלישי, מביצוע עוולות מסחריות, ומביצוע כל פעולה שיש בה כדי להוות עילה לתביעה, או העלול לגרום נזק לחברה או לצד שלישי כלשהו. למען הסר ספק, העלאת תכנים אודות מצב כלכלי ו/או עסקי של צד שלישי, ו/או העברת ביקורת על התנהלותו ש לצד שלישי, יכול שיהיה בהם משום לשון הרע, והמשתמש נדרש לוודא כי התוכן אותו הוא מעלה עומד בדרישות החוק.
 8. המשתמש מתחייב כי לא יעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, וכן שלא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, שלא להפר הוראות צנזורה, צווי איסור פרסום (צא"פ), להימנע מפגיעה כלשהי בביטחון המדינה ו/או מפגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 9. בנוסף לאמור, המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר ו/או לכל דף אינטרנט של המפעילה ו/או הקשור עימה, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 10. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה, ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן משתמש. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי המפעילה על פי דין.
 11. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן משתמש אשר הועלה לאתר בידי גולשים אחרים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן כאמור.
 12. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן המועלה לאתר בידי משתמשים, ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של המפעילה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן  ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר.
 13. מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת לגבות תוכן משתמש כלשהו, וכי עם מחיקתו של תוכן כלשהו על ידי המפעילה ו/או על ידי המשתמש, מכל סיבה שהיא, יתכן שלא יהיה לו גיבוי ו/או תיעוד.
 14. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן משתמש, בין אם פורסם ובין אם לאו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
 15. בעצם העלאת תוכן משתמש על ידי המשתמש לאתר, מקנה המשתמש למפעילה /או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל. רישיון השימוש האמור כולל גם מתן זכות למפעילה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
 16. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן משתמש /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן משתמש מבלי שתהא למשתמש שהעלה את התוכן הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

 

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים דרך האתר

 1. במסגרת השימוש באתר, עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, ובעיקר עם מפרסמים אשר יכול שיפרסמו במסגרת האתר. התקשרויות שכאלה יכול שתהיינה כרוכות בתשלום, לאתר ו/או למפעילה ו/או לספקי שירותים אחרים באתר.
 2. מובהר בזאת כי התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, בין במקרה בו נבעה היא מהצעה של האתר, ובין אם נבעה מפרסום כלשהו המופיע באתר, ואף במקרה שבו השירות קשור לתכני האתר, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי, והמפעילה לא תהיה צד לה.
 3. המפעילה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות המפעילה ו/או האתר. המשתמש יהיה אחראי אישית לכל קשר שנוצר בינו לבין ספקי שירותים כאמור, והמפעילה אינה אחראית לכל בעיה או מחלוקת שיווצרו עקב המפגש בין הצדדים.
 4. למען הסר ספק, המפעילה לא תישא בכל אחריות לאיכות שירותי צד שלישי אשר יסופקו דרך האתר, ו/או לכל חילוקי דעות בעניינים כספיים אשר יכול שיתעוררו בין המשתמש לבין ספק השירותים. מובהר בזאת כי המפעילה אינה בוחנת את השירותים ו/או את המוצרים המפורסמים במסגרת האתר, ואינה נושאת בשום אחריות על מוצרים ו/או שירותים כאמור, בין אם לא סופקו כלל, ובין אם לא סופקו ברמה נאותה. האחריות בדבר טיבו ו/או איכותו של שירות ו/או כל שירות אחר ניתנים על ידי הספק בלבד ולא על ידי המפעילה.
 5. המפעילה אינה מאפשרת ביטול עסקאות באמצעותה, וכל בקשה כאמור יכול להיות מופנית אך ורק לגורם עימו התקשר המשתמש.
 6. המשתמש נדרש בזאת לעמוד בכל התחייבויותיו במסגרת האתר.

 

תשלומים

 1. ככלל, שירותי האתר יהיו כרוכים בתשלום.
 2. על אף האמור, האתר שומר לעצמו זכות לקבוע מכסת שימוש מינימאלית, לצורך ביצוע מספר מצומצם של חיפושים, ובקשת קבצים שהיקפם קטן, אשר לא תהיה כרוכה בתשלום.
 3. התשלום בגין הזמנת קבצי מידע יהיה מבוסס על שני פרמטרים:
 1. מספר ההזמנות המבוצע בחודש קלנדר, קרי: מספר הקיראות שביצע לקבלת קבצי המידע.
 2. גודל הקבצים המוזמנים.
 1. התשלום בגין כלי המערכת יהיה מבוסס על תשלום חודשי קלדנרי היכול לכלול תוספות שונות לשירותים ותכונות מורחבות למערכת.
 2. גובה התשלום בדין הזמנת קבצי המידע יתבסס על שני הרכיבים האמורים גם יחד, קרי: המשתמש ישלם בגין מספר ההזמנות שיבצע, ובנוסף ישלם גם בגין נפח תעבורת הקבצים אותה הוא הזמין.
 3. התשלום בגין חודש נתון יתבצע בסוף החודש, לאחר שהמפעילה תערוך חשבון של מספר ההזמנות שבוצעו על ידי המשתמש במהלך החודש הקלנדרי הקודם, ושל נפח התעבורה שנשלחה אליו או תשלום קבוע כל חודש קלנדרי לכלי המערכת, על אף האמור, במקרים בהם היקף הפעילות של משתמש מסויים יהיה גבוה במיוחד, או כאשר יתעורר חשש אצל המפעילה כי משתמש לא יוכל לשלם את מלוא החובה הצבור, תהיה המפעילה רשאית להקדים את הוצאת החשבון לאותו משתמש.
 4. כל התשלומים יבוצעו במטבע ישראלי – שקל חדש.
 5. בסוף כל הזמנה לא יישלח למשתמש פירוט החיוב בגין אותה הזמנה, אך המשתמש יוכל להיכנס בכל עת שירצה לאזור ממשק הניהול (פאנל הניהול) באתר, שם יוכל לראות פירוט מלא של כל הפעולות וההזמנות שביצע באותו חודש, עד לאותו המועד.
 6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השירותים וכלי המערכת ו/או את בסיס גביית התשלומים ו/או את מנגנון התשלום בכל מועד בעתיד ,על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לפרסום שינוי המנגנון במסגרת האתר ו/או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למשתמש המודיע על השינוי ו/או על ידי יצירת קשר טלפוני, בנוסף לאמור, יציע האתר שירותים נוספים תמורת תשלום חודשי קבוע, ו/או תמורת תשלום חד פעמי.
 7. ביחס לשירותים המסופקים תמורת סכום חודשי קבוע, הרי שהתשלום האמור יזכה את המשתמש בקבלת השירותים במהלך החודש הקלנדרי בהם שולמו "דמי המנוי".
 8. במידה והמשתמש יחליט להפסיק את התקשרותו עם האתר ו/או עם המפעילה, יוכל הוא לעשות זאת בהודעה של 24 שעות מראש, דרך אתר האינטרנט. במקרה זה, יחוייב חשבונו בגין התקופה בה עשה הוא שימוש במנוי, מתחילת החודש הקלנדרי, ועד למועד בו הופסקו שירותי האתר (קרי: 24 שעות לאחר משלוח הודעת ביטול המנוי).
 9. למען הסר ספק, המשתמש יישא באחריות מלאה בגין כל הזמנה אשר תיעשה באמצעות חשבונו באתר, וזאת גם אם איבד את פרטי המשתמש ו/או הסיסמה שלו, וגם אם צד ג׳ יבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת מהמשתמש.
 10. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותי צד שלישי במסגרת האתר. במקרה זה, המפעילה ו/או האתר לא יהיו מעורבים בביצוע התשלום, וכל תשלום כאמור יתבצע במישרין בין המשתמש לבין הצד השלישי מפעיל השירות.
 11. לכל תשלום במסגרת האתר יתווסף מע"מ, כדין.
 12. המשתמש ישלם למפעילה את התשלומים בגינם חוייב, לא יאוחר מהמועד שיקבע על ידי המפעילה. כל איחור בתשלום על-ידי המשתמש עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ובהצמדה, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, החל מהמועד בו היה אמור החוב להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. המשתמש יחוייב גם בהוצאות גבייה (ובכלל זאת שכר טרחת עורכי דין) שיוצאו על ידי המפעילה, בגין גביית חובות, ככל שאלה לא ישולמו במועדם.
 13. חשבונית מס תשלח למשתמש בדואר אלקטרוני, תוך שבועיים מרגע קבלת התשלום בפועל על ידי המפעילה, והכל בכפוף לכל דין.

 

מדיניות ביטול והחזר תשלומים

 1. תשלום ששולם עבור שירות כלשהו במסגרת האתר, בין אם בגין שירות קבוע, ובין אם בגין קבלת שירותים מסוימים על פני תקופה ממושכת יותר, לא יוחזר בשום מקרה, וזאת אף אם המשתמש אינו שבע רצון מהשירות שסופק לו.
 2. במקרה בו תחליט המפעילה, על פי שיקול דעתה, ושלא כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש, לבטל את חברותו של משתמש באתר, ו/או למנוע ממנו גישה לשירותים עתידיים, תחזיר המפעילה לאותו משתמש את היתרה הבלתי-מנוצלת המצוייה בחשבונו באתר (על בסיס החלק היחסי של החודש, שלא נוצל).

 

פרטי המשתמש ומדיניות פרטיות

 1. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או למפעילה, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. יחד עם זאת, אי מסירת פרטים מסוימים עשויה למנוע מהמשתמש קבלת חלק משירותי האתר.
 2. המפעילה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לאתר, בין במישרין ובין במסגרת הגלישה באתר, ובמידע נוסף שמסר המשתמש לצרכים שונים של פעילות המפעילה כפי שתהיה מעת לעת, לרבות : יצירת קשר עם צדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, עבור לקוחות וצדדים שלישיים; המפעילה תבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.
 3. בעת הרישום יתבקש המשתמש להכניס פרטים ליצירת קשר כמו טלפון, כתובת או דוא"ל. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות ו/או עדכונים בדואר אלקטרוני מאת המפעילה ו/או מי מטעמה, ו/או מצדדים שלישיים עימם תעמוד המפעילה בקשר, ובכלל זאת מאשר את  השימוש בפרטים האמורים לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש לא תהא לו כל טענה כלפי המפעילה בקשר לקבלת דיוור כאמור.   
 4. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהמפעילה תחשוף ו/או תעביר פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו אצלה ממנו ו/או בקשר עם שימוש באתר, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים במפעילה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט. המשתמש  מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של המפעילה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, לרבות במקרה של מכירת המידע לצד שלישי, מיזוג פעילות המפעילה ו/או האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה במקרים כאמור.  
 5. על אף האמור מובהר, כי במקרה בו ימסור המשתמש פרטי כרטיס אשראי לידי המפעילה, תהיה המפעילה מנועה מלהעביר את פרטי כרטיס האשראי שלו לצדדים שלישיים, למעט במקרה של מכירת כלל פעילות החברה.
 6. למען הסר ספק, המפעילה תהא מחוייבת למלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות ואחר הוראות כל דין החל בישראל.
 7. ככל שהמפעילה תחליט לאסוף מידע על משתמשים ולשמרו, המפעילה תרשום את מאגר המידע שברשותה, כנדרש על פי דין.
 8. כל משתמש באתר יהיה רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל, ביחס לכל מידע המצוי במאגרי המידע של המפעילה, ביחס לאותו משתמש. משתמש המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני למפעילה לכתובת: support@superget.co.il .
 9. המפעילה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.

 

Cookies

 1. המפעילה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה עם האתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.
 2. ייתכן כי חלק מהמודעות שבהן יצפה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, אשר ינהלו את מערך הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשב המשתמש, ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת. תפקידן של אלו הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום, ובעקבות כך – התאמת הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו.
 3. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יובהר, כי נטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים.
  השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
 4. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies, וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

 

הגבלת אחריות

 1. מרבית המידע המסופק על ידי האתר הינו מידע אשר הגיע לידי המפעילה מצדדים שלישיים. אי לכך, המפעילה אינה יכולה לשאת באחריות לנכונות המידע מסופק על ידה במסגרת האתר, ו/או להיותו עדכני למועד משלוחו (על אף שהחברה תדאג להזין קבצי נתונים מעודכנים לכל הפחות מדי 24 שעות, במהלך ימי עסקים).
 2. כמו כן, אין המפעילה יכולה להבטיח את שביעות רצונו המלאה של המשתמש מהשירות / המידע המסופק לו.
 3. לפיכך, האתר, השירותים המוצעים בו, המידע והייעוץ המצויים בו, מסופקים למשתמשים במתכונתם כפי שהיא (AS IS). המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, שותפיה, והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, לאיכות השירותים, ו/או לשביעות רצונו של המשתמש מן השירותים, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
 4. המפעילה, מנהליה, שותפיה, והפועלים בשמה, אינם אחראים להתאמת האתר, לרבות השירותים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש. 
 5. ככל שתוצגנה תמונות של מוצרים במסגרת האתר, הרי שתמונות אלה תהיינה כלליות, ואינן בהכרח משקפות במדוייק את המוצר המתואר. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי דיוקים כאמור.
 6. המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים ו/או המידע בכל זמן שהוא, וכן להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב המפעילה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.
 7. המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותי הייעוץ, ו/או בהסתמכות על שירותים ו/או ייעוץ כלשהו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה.
 8. האתר כולל גם קישורים לאתרים חיצוניים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן משתמשים, וכולל פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם בשליטת ו/או בבעלות המפעילה. מובהר כי המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור, ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי המפעילה, לרבות תכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן חיצוני כאמור ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
 9. המפעילה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות מאמרים, סקרי שוק, מחקרי שוק, פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של המפעילה עצמה.
 10. המפעילה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתרי הקבוצה לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל המפעילה, או אצל מי מספקיה או מי מטעמה. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.
 11. המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להגן על מערכות המיחשוב שלה מפני חדירות. עם זאת, המפעילה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב ו/או חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב שלה. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת המפעילה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר – לרבות מידע שנאגר אודות הספק – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מבעליה, עובדיה וכל אחר מטעמה.
 12. בכל מקרה בו תחוייב המפעילה לפצות את המשתמש מסיבה כלשהי מכח הסכם זה (ועל אף האמור בהסכם זה), סף האחריות של המפעילה יוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש בגין השירותים נושאי הסכם זה,  במשך שלושת החודשים האחרונים בהם סופק השירות למשתמש.

 

קנין רוחני

 1. מלוא זכויות הקנין הרוחני באתר, בתכניו, בקבצי המידע, בעיצוב הגרפי, בקוד, במערכות, בתמונות, במידע, ובשירותים הקשורים בו תהיינה שייכות למפעילה (או לצדדים שלישיים עימם המפעילה עומדת בקשר). המשתמש מוותר בזאת על כל זכויות קנין רוחני בכל תוכן המועלה על ידו לאתר, ולא תהיה לו זכות לקבלת תמורה כלשהי מהמפעילה בגין תוכן כאמור ו/או בגין השימוש בו (אלא אם יוסכם מפורשות אחרת בין הצדדים).
 2. שמה של המפעילה, שם המתחם של האתר, וסימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) של המפעילה ו/או של האתר, הינם קניינה הבלעדי של המפעילה.
 3. המפעילה נותנת בזאת למשתמש זכות מלאה להטמיע את קבצי המידע לתוך תוכנות ו/או שירותים אחרים, בין לשימוש פנימי של המשתמש, ובין לצורך מתן שירותים ללקוחותיו.
 4. על אף האמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי למכור את קבצי המידע, במתכונתם כפי שקבלם מהמפעילה (ובלא עריכתם ו/או שילובם בתוך מכלול שירותים אחרים אותם הוא מספק), לידי צדדים שלישיים. כמו כן המשתמש לא יהיה רשאי להשתמש בקבצי המידע על מנת לממש מערכת ממוחשבת המוכרת את המידע (API) בדומה למפעילה ו/א ובאופן המתחרה במפעילה, אלא אם כן קבל אישור בכתב מהמפעילה.  
 5. המפעילה ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.
 6. מובהר, כי בכוונת המפעילה לעשות שימוש מסחרי בתכנים באתר. לפיכך, ככל שהמפעילה תהא סבורה כי יש במודעה כלשהי כדי לפגוע באינטרסים מסחריים ו/או כלכליים של האתר ו/או המפעילה ו/או של מפרסמים, תהא המפעילה רשאית למחוק ו/או להגביל תכנים ו/או פרסומות כאמור.


 יצירת קשר עם המפעילה

 1. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי הענין, לכתובת הבאה: support@superget.co.il
 2. על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.
 3. בכל פנייה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי צד ג' כלשהו, על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל המפעילה.

 

תנאים נוספים

 1. המפעילה רשאית להפסיק את פעילותה בכלל, ו/או את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. תקנון זה יחול לטובת המפעילה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה. המפעילה רשאית להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, וכד', על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר  מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 4. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש  מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 5. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המשתמש לבין המפעילה, ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 6. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון. 
 7. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד המפעילה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת המפעילה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 8. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי המפעילה.
 9. רישומי המפעילה לענין קביעת גובה חיובי המשתמש ישמשו כראייה מכרעת לנכונותם, והמשתמש יפעל על בסיסם ללא עוררין. לאף אחד מהצדדים לא תעמוד כל טענת קיזוז כנגד משנהו, מכל סיבה שהיא.
 10. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את המפעילה.