GetPriceByProductID

מחזיר מידע על מוצרים שקיימים בסופרמרקט לפי ID של מוצר, כולל מחירים והנחות.


פרמטרים

store_id
סוג: Int
id של סופרמרקט.
product_id
סוג: Array
ID בודד או מערך של IDs.


בדוק את הפונקציה בכלי הבדיקות