GetPrice

מחזיר רשימה של מוצרים שקיימים בסופרמרקט כולל מחירים והנחות.


פרמטרים

store_id
סוג: Int
id של סופרמרקט.
limit
סוג: Int
הגבלת כמות תוצאות חוזרות.


בדוק את הפונקציה בכלי הבדיקות